Notulen ALV 2016

Notulen ALV  januari 2016.

Aanwezig: 27 leden

Matthies opent de vergadering.

1. Nieuwe bestuursleden

Er hebben zich vier nieuwe bestuursleden aangemeld: Lia van der Heijden, Rick Berkhout, Willem Dabekaussen en Marloes van Klink. Elwin Roetman heeft zich aangemeld om op projectbasis het bestuur te ondersteunen. Zij stellen zich voor (behalve Rick, die niet aanwezig kon zijn).
Alle bestuurders worden bij acclamatie benoemd.

2. Verslag ALV 2015

De notulen van de vorige ledenvergadering worden doorgenomen. Dit roept de volgende vragen op:

* Waar staat de bladverzamelplek? Dit jaar staat deze op een andere plek dan vorig jaar. Waarom dat is, is niet bekend.
* In de notulen wordt gesproken over een uitgestoken hand van de gemeente. Wat betekende dat? Dat was niet financieel, wel uitte zich dit in een duurzaamheidscoördinator en overleg in de omliggende gemeenten (U10 of U14) om duurzaamheid te bevorderen.
* Waarom staan er geen bruine kliko’s bij de begraafplaats? Nemen we mee.
* Overal liggen tegels los, kunnen we daar iets aan doen? Je kunt met de gemeente bellen om tegels recht te laten leggen. Dat werkt even, maar verzakkingen komen door verzakken van de riolering. De gemeente is bezig om de riolering aan te gaan pakken. De wijkvereniging gaat overleggen met de gemeente wat er dan meteen mee kan worden genomen (ook andere leidingen, stoepen etc).Ook bomen/boomwortels zijn een probleem. Dat is lastig, want we willen een groene wijk houden, maar die moet wel bewoonbaar zijn.

De notulen van de ALS 2015 worden vastgesteld.

Doelstellingen van de wijkvereniging

*verstevigen onderlinge band buurtbewoners

*belangenbehartiging gemeente voor zaken die onze wijk aangaan

*verbetering woonklimaat van de wijk (en zonodig het dorp)

4. Wat gedaan in 2015 en wat speelt er nu?

In 2015 waren er drie bestuursleden, eigenlijk te weinig om veel te kunnen doen. Wel hadden we een buurtborrel met grote taart. Helaas waren er te weinig aanmeldingen voor het walking dinner.

Groene veldje: wijkvereniging is in overleg met de gemeente, over kunstgras (welk soort) en doeltjes of doelpalen. (Nu: palen zitten altijd los, in gras zitten gaten.) Bewoners kunnen op onze website aangeven wat ze willen: doeltjes of palen. De poten van de tafeltennistafel zijn (door vuurwerk) kapot en de tegels onder de poten zijn verzakt.

Opmerking van leden: de planten in de stoep van de Huib vd Vechtlaan zijn niet zo vol meer als eerst. Kan de wijkvereniging dat meenemen in overleg met gemeente? Antw: hebben we gedaan, maar er kan niet zoveel aan gedaan worden o.a. omdat er kinderen door de planten heen lopen.

Belangenbehartiging in 2015: er is overleg geweest met Krachtig KrommeRijn (oud worden in Bunnik). Dat overleg is vaak overdag, wat voor de bestuursleden lastig is. Zijn er (oudere) leden die interesse hebben aan dit overleg deel te nemen?

Ook heeft de wijkvereniging deelgenomen aan de klankbordgroep Duurzaam Bunnik en de Energiegroep Bunnik (actie: Heel Bunnik Isoleert). Bunnik moet in 2020 klimaatneutraal zijn.

Vraag van de leden: Op het BAM-gebouw zaten zonnepanelen, die zijn er nu niet meer. Hoe zit dat? Niemand weet dit.

Vraag van de leden: Hoe zit het met het energielabel? Wie bepaalt hoe energiezuinig onze huizen zijn? Kan de wijkvereniging daar iets in betekenen? Matthies: Je kunt zelf gegevens aanleveren om het label definitief vast te laten stellen.

Verkeersbijeenkomst brainstormsessie over de nieuwe tunnel was interessant. Vraag uit de leden: Voor de toerit Houten/ de lus zijn metingen gedaan. Weet wijkvereniging of de met die metingen gemaakte prognoses zijn uitgekomen? Is er overlast?

De kruising Kennedylaan/Camminghalaan is door de bouwkeet en grote vrachtwagens onoverzichtelijk en gevaarlijk. Door bewoners is contact gezocht met gemeente. Gemeente reageert snel, maar kan niet veel doen. Kan de wijkvereniging hier iets in betekenen?

Bijeenkomst Mijnbuurtje.nl over verbindingen in de wijk. Vraag van de leden: zijn andere wijkverenigingen hier ook mee bezig? Krachten bundelen?

5. Hoe houdt de wijkvereniging contact met de leden?

– nieuwsbrief huis-aan-huis
– e-mails
– website
– ALV
– wijkfeest

6. Wat houdt ons nu bezig?

– het moderniseren van de website en het logo
– hoe betrekken we bewoners die niet rond het groene veldje wonen bij de vereniging?
– hoe maken we verbindingen in de wijk
– is een breed opgezet platform op internet een haalbare optie?
– op welke wijze zetten we social media in?

7. Oproep aan leden

Het bestuur is uitgebreid, maar kan niet alles alleen bedenken en uitvoeren. De oproep aan de leden is daarom om kennis beschikbaar te stellen, ideeën en suggesties te melden en het bestuur uit te dagen.

8. Financiën

Willem geeft uitleg bij het jaaroverzicht 2015 en de begroting voor 2016. De ALV en activiteiten zijn in 2015 goedkoper geweest dan gepland. Veel leden hebben de contributie niet betaald. Van de 211 leden hebben er 10 opgezegd en er zijn 2 leden bijgekomen.

In de begroting voor 2016 is wat meer geld gereserveerd voor de nieuwe website en het nieuwe logo.

Verslag kascommissie: Siem Groot en Rob Eikelenboom zijn de leden van de kascommissie. Rob is afwezig, Siem vertelt: de boekhouding is overzichtelijk en helder. De boekhouding is keurig in orde en klopt met de bankrekeningen. Siem doet het voorstel om de bestuursleden décharge te verlenen. Daarmee wordt bij acclamatie ingestemd.

Siem treedt dit jaar af, Rob houdt in beraad of hij het nog een jaar wil doen. Margreet van Zanten (Zuster Spinhovenlaan 43) meldt zich aan.

9. Wvttk

Vraag uit de leden: hoe wordt de toegang tot het station? Is over mensen die slecht ter been zijn nagedacht? Antwoord uit de leden: waarschijnlijk komen er poortjes in/bij het tunneltje. Dit zullen we navragen bij de gemeente en terugkoppelen.

Inbreng uit de leden: De Huib van de Vechtlaan bestaat 50 jaar. Hans Verhoef (HvdV 33) heeft het initiatief genomen een boekje te maken. Dit idee kan worden overgenomen door andere straten, en ook het algemene verhaal over de wijk, als gewenst.

Vraag uit de leden: benadert de wijkvereniging nieuwe bewoners, of moeten de buren dat doen? Antw: wij nemen contact op, maar reclame maken of melden dat er nieuwe mensen zijn: graag!

10. Afscheid Alexander

Helaas verlaat Alexander Rengelink het bestuur. Hij blijft nog wel het walking dinner doen (met Lia). Matthies bedankt Alexander voor verrichte werkzaamheden.

11. Website en logo

Elwin vertelt over het nieuwe logo en de nieuwe website: wat is de gedachte achter het logo, wat willen we met de website, en laat 6 opties voor het logo zien.

12. Brainstormen

In groepjes brainstormen we over de volgende thema’s:
spelen: overlast van “oudere jongeren” tegengaan (skaten/geluidshinder): kunnen zij niet een nieuwe hangplek krijgen?
oplossing: overleg met de wijkagent, overleg met de gemeente: misschien kan er tegenover de BAM een hangplek komen?
veiligheid: straatverlichting en hardrijdend verkeer
oplossing: overleg met gemeente over verkeersremmende maatregelen, maak een klankbordgroep, evt. met een bestuurslid, om deze onderwerpen met de gemeente te bespreken.
groen/duurzaamheid: energielabel, struiken/bomen uit tuinen groeien over de straat
oplossing: informatie en kennis over het energielabel kan worden gedeeld op de website van de wijkvereniging. organiseer een schoonmaakdag in de wijk (evt. met materiaal van de gemeente)
mobiliteit: tegels en muurtjes zijn kapot, de stoep van de Huib vd Vechtlaan is aan één kant smal (door de bomen) en hoe zit het straks met het station?
oplossing: met gemeente overleggen bij aanpakken riolering
ontmoeting: hoe krijgen we meer contact in de wijk?
oplossing: via website wijkvereniging groepen opzetten (tuinieren, klussen, andere activiteiten) of hulpdiensten aanbieden
cultureel: wat kunnen we wijkbewoners cultureel bieden?
oplossing: zet via website bijv. een muziekclub, leesclub, filmclub op, of organiseer een dag voor straatkrijttekeningen maken. ook leuk: walking dinner-idee: in diverse huizen kleine concertjes door buurtbewoners

Veel ideeën, de wijkvereniging gaat goede ideeën oppakken en verder uitwerken.

13. Afsluiting

Matthies bedankt iedereen voor de aanwezigheid en het brainstormen en sluit de vergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *